Gratis klein onderhoud

Volkswagen rijders opgelet!

Vloeistoffen controleren? Olie bijvullen? een autolampje vervangen? Vanaf nu heeft u er geen omkijken meer naar. Want voor alle Volkswagen rijders (nu nog geen klant bij ons) geldt dat u voor deze klusjes gewoon even bij autobedrijf Jan Kok langs kunt komen. Wij zijn nu ook officieel Volkswagen Service Dealer in Zwolle. U kunt dus eindelijk kiezen. Voor 1 jaar lang kunt u GRATIS gebruik maken van deze service onder voorwaarde dat uw Volkswagen het normale onderhoud heeft gehad.

 • Gratis vloeistoffen bijvullen; Met Volkswagen Gratis klein onderhoud kunt u altijd even bij Autobedrijf Jan Kok langsrijden voor het laten controleren en bijvullen van olie, rem-, ruitensproeier- en stuurbekrachtingingsvloeistof (niet geldig bij een onderhoudsbeurt).
 • Gratis APK; De algemene periodieke keuring (APK) is 100 % gratis. U betaald dus geen extra kosten voor roet- en gasmeting.
 • Gratis aircocheck; Uw airco wordt gratis gecontroleerd op een goede werking. Essentieel voor de levensduur van uw airco.
 • Gratis verlichting buitenzijde vervangen; een defecte autolamp vervangen kan een tijdrovende klus zijn. Met Volkswagen Gratis klein onderhoud rijdt u gewoon even langs bij Autobedrijf Jan Kok. Daar vervangen ze de lamp gratis en snel (uitgezonderd Xenon en Led).
 • Gratis bandreparatie; een spijker of schroef in uw band? Geen probleem wij lossen dat kosteloos voor u op.

Aanmelden doet u zo: Mail onze receptie met het verzoek aanmelding ‘Volkswagen Gratis klein onderhoud’ en de vermelding van uw telefoonnummer en wij nemen tijdens werkdagen z.s.m. contact met u op om de inschrijving te activeren.

 

Waarom het onderhoud aan uw Volkswagen laten uitvoeren door Autobedrijf Jan Kok?

Onze Top 10!

 • Betrokken en goed opgeleide medewerkers
 • Scherpe prijsstelling en nooit zonder te overleggen
 • Makkelijk bereikbaar met goede parkeervoorzieningen
 • Kleinschalig familiebedrijf waar u op nr. 1 staat
 • Gratis haal- en breng service
 • Gratis gebruik van leenfiets
 • Uitgebreide mogelijkheden voor leenauto met laag start tarief
 • Snelle garantie afwikkeling
 • Bij onderhoud wordt u auto altijd gewassen en uitgezogen
 • Na elk werkplaatsbezoek leuke attentie

Wij doen er alles aan om het u naar de zin te maken.

Van harte Welkom!

Team Jan Kok

 

Algemene Voorwaarden Actie Gratis klein onderhoud nieuwe Volkswagen rijders:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: Autobedrijf Jan Kok BV
b. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
aangaat met Ondernemer; actie geldt alleen voor particulieren en niet voor bedrijven/leasemaatschappijen/overheid.
c. Volkswagen Gratis klein onderhoud: Service waarbij de Afnemer onder voorbehoud uitgevoerd regulier onderhoud van bepaalde voordelen kan genieten.
d. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Afnemer en Ondernemer over de levering van
zaken en/of het verrichten van diensten door Ondernemer aan c.q. ten behoeve van Afnemer m.b.t. Volkswagen Gratis klein onderhoud

1.1 De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
en op alle (rechts)handelingen tussen Ondernemer en de Afnemer met betrekking tot Volkswagen Gratis klein onderhoud.
1.2 De uitgebreide omschrijving ten aanzien van het gebruik van Volkswagen Gratis klein onderhoud zijn opgenomen in de Bijlage bij
deze Algemene Voorwaarden en maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Het aanbod is vrijblijvend en geschied onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.2 Betaling vindt plaats door middel van cash, PIN, Creditcard of anderszins bij de Ondernemer toegestane
betaalmogelijkheden.

Artikel 4 Privacy

4.1 Ondernemer zal slechts persoonlijke gegevens van de Afnemer aan derden verstrekken na goedkeuring klant. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het
uitvoeren van een Overeenkomst verstrekt is aan de Ondernemer.
4.2 Ondernemer of andere vennootschappen van onze importeur Pon, zullen gegevens van Afnemer gebruiken om hem op de
hoogte te houden van bepaalde aanbiedingen en/of marketingacties.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Ondernemer of de personen die feitelijk leiding geven aan
het bedrijf van Ondernemer, is Ondernemer niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van
Ondernemer of derden. Onder indirecte schade wordt o.a. verstaan: gevolgschade, winstderving, stilstandschade,
letselschade, immateriële schade, bedrijfsstagnatie schade, schade als gevolg van aanspraken van derden,
rente, kosten en door derden geleden schade.
5.2 Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor enige bijkomende of indirecte schade, die op welke wijze dan
ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de diensten en/of
producten van Ondernemer.
5.3 Niettegenstaande en onverminderd de voormelde aansprakelijkheidsbeperkende bepaling, is de eventuele
aansprakelijkheid van Ondernemer in alle gevallen en uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor
de overeenkomst is afgesloten en onder de door Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de
desbetreffende schade dekking wordt verleend, en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering
overgaat. Tot meer en/of tot andere schade dan waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent kan
Ondernemer in ieder geval niet worden aangesproken. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van
Ondernemer om wat voor een reden dan ook geen dekking verleent en/of niet tot uitkering over gaat, is de
maximale aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het vergoeden van directe schade – niet zijnde indirecte
schade, zoals hierboven gedefinieerd – tot het bedrag ter hoogte van de totale factuur die betrekking hebben op
de desbetreffende opdracht in de periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis.

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst met betrekking tot Volkswagen Gratis klein onderhoud wordt aangegaan voor een periode van 1
(één) jaar vanaf ondergenoemde datum en zal daarna van rechtswege eindigen. Gedurende dit jaar heeft de Afnemer recht op de service
activiteiten genoemd zoals in de bijlage.
6.2 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om hun geldigheid te behouden ook na beëindiging
van de overeenkomst met Afnemer, zullen hun geldigheid onverkort behouden.
Algemene voorwaarden Volkswagen Gratis klein onderhoud
15 juni 2018
Autobedrijf Jan Kok B.V.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Ondernemer mag bij de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer naar eigen inzicht derden
inschakelen.
7.2 Ondernemer mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Afnemer overdragen aan
derden zonder dat daarvoor toestemming van Afnemer nodig is.
7.3 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn,
dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
7.4 Ondernemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen en/of haar
dienstverlening om welke reden dan ook te beëindigen en/of te veranderen.

Artikel 8. Geschillen, Toepasselijk recht

8.1 Geschillen tussen Ondernemer en Afnemer, waaronder begrepen welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden
gebracht.
8.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ondernemer en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
8.3 Alle geschillen tussen de Afnemer en Ondernemer die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot
deze voorwaarden mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht als
partijen niet conform lid 1 van dit artikel tot een oplossing zijn gekomen.
Aanvullende voorwaarden:


Volkswagen Gratis klein onderhoud is alleen geldig voor nieuwe Volkswagen klanten van Autobedrijf Jan Kok B.V. waarbij onderhoud is uitgevoerd volgens fabrieksschema.

Volkswagen Gratis klein onderhoud is een actie geldig van 15-06-2018 t/m 15-06-2019.

Volkswagen Gratis klein onderhoud is auto en kenteken gebonden.

15 juni 2018
Autobedrijf Jan Kok B.V.

BIJLAGE

Voor de aanschafprijs van € 00,00 (normaal €59,00) krijgt de Afnemer de volgende services:


APK 100% gratis
Maximaal 1x  gedurende de looptijd van deze actie. Alleen de werkzaamheden behorende bij de
APK, de afmeldkosten, 4-gasmeting of roetmeting vallen onder dit privilege en hoeven niet betaald te
worden. Eventuele aanvullende werkzaamheden, nodig om bijvoorbeeld de auto goedgekeurd te krijgen,
vallen hier niet onder en dienen apart afgerekend te worden.


Vloeistoffen gratis bijvullen
De volgende vloeistoffen worden gedurende de looptijd van deze actie bijgevuld, mits er geen technisch
mankement is waardoor er overmatig vloeistof verbruikt wordt: motorolie, remvloeistof, koelvloeistof,
ruitensproeiervloeistof en stuurbekrachtigingvloeistof. De vloeistoffen worden gratis bijgevuld, tussen de
beurten door. Dat betekent dat de vloeistoffen die tijdens de beurt worden bijgevuld, niet gratis zijn. De
Adblue vloeistof, die nodig is voor het roetfilter systeem, kan niet worden afgerekend met Volkswagen Gratis klein onderhoud.


Gratis vervangen van defecte lampen aan de buitenzijde
Xenon en led-verlichting zijn uitgesloten. Ook preventieve vervanging is uitgesloten. Dat betekent dat de
lampjes die tijdens de beurt worden vervangen, niet in deze actie horen.


Gratis aircocheck
Hierbij wordt de airco op de werking gratis gecontroleerd. Aanvullende werkzaamheden zoals reinigen en het
bijvullen van koudemiddel dan wel verhelpen van storingen dienen separaat afgerekend te worden.

Algemene voorwaarden Actie Volkswagen Gratis klein onderhoud
Juni 2018
Autobedrijf Jan Kok B.V.